தமிழ் கிறிஸ்துவம் யின் அர்த்தம்

கிறிஸ்துவம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு