தமிழ் கிளிஞ்சல் சுண்ணாம்பு யின் அர்த்தம்

கிளிஞ்சல் சுண்ணாம்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கிளிஞ்சலில் வெந்நீர் ஊற்றிக் குழையச் செய்து பெறும் சுண்ணாம்பு.