தமிழ் குடியாட்சி யின் அர்த்தம்

குடியாட்சி

பெயர்ச்சொல்