தமிழ் குடையடி யின் அர்த்தம்

குடையடி

வினைச்சொல்-அடிக்க, -அடித்து

வட்டார வழக்கு