தமிழ் குடையடி யின் அர்த்தம்

குடையடி

வினைச்சொல்

வட்டார வழக்கு