தமிழ் குண்டி யின் அர்த்தம்

குண்டி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு இரு பிரிவாக அமைந்திருக்கும் (சதைப்பற்றுடைய) ஆசனவாய்ப் பகுதி.