தமிழ் குண்டும்குழியுமான யின் அர்த்தம்

குண்டும்குழியுமான

பெயரடை

  • 1

    சிறு மேடுகளும் பள்ளங்களும் நிறைந்த.

    ‘குண்டும்குழியுமான பாதை’