தமிழ் குத்துவெட்டு யின் அர்த்தம்

குத்துவெட்டு

பெயர்ச்சொல்