தமிழ் குதிர் யின் அர்த்தம்

குதிர்

வினைச்சொல்குதிர, குதிர்ந்து

  • 1

    (விற்பவர் அல்லது வாங்குபவர் எதிர்பார்த்தபடி வீடு, மனை முதலியவற்றின் விலை) ஏற்ற வகையில் அமைதல்/(பெண்ணுக்கு வரன்) வாய்த்தல்; அமைதல்.

    ‘வீட்டுக்கும் விலை குதிரவில்லை, பெண்ணுக்கும் வரன் குதிரவில்லை’

தமிழ் குதிர் யின் அர்த்தம்

குதிர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (நெல் முதலிய தானியம் சேமித்து வைப்பதற்கான) மண்ணால் அல்லது மரத் தால் செய்யப்பட்ட (பீப்பாய் போன்ற) அமைப்பு.