குமி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : குமி1குமி2

குமி1

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு

    காண்க: குவி

குமி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : குமி1குமி2

குமி2

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு

    காண்க: குவி