குமி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

குமி1குமி2

குமி1

வினைச்சொல்குமிய, குமிந்து, குமிக்க, குமித்து

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு

    காண்க: குவி

குமி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

குமி1குமி2

குமி2

வினைச்சொல்குமிய, குமிந்து, குமிக்க, குமித்து

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு

    காண்க: குவி