தமிழ் குருட்டாம்போக்கான யின் அர்த்தம்

குருட்டாம்போக்கான

பெயரடை

  • 1

    எந்த முன்திட்டமும் இல்லாத.

    ‘குருட்டாம்போக்கில் நான் எடுத்த சீட்டுக்குப் பரிசு விழுந்தது’
    ‘குருட்டாம்போக்கான முடிவு’