தமிழ் குரும்பி யின் அர்த்தம்

குரும்பி

பெயர்ச்சொல்