தமிழ் குரை யின் அர்த்தம்

குரை

வினைச்சொல்

  • 1

    (நாய்) சத்தம் எழுப்புதல்; குலைத்தல்.