தமிழ் குரை யின் அர்த்தம்

குரை

வினைச்சொல்குரைக்க, குரைத்து

  • 1

    (நாய்) சத்தம் எழுப்புதல்; குலைத்தல்.