தமிழ் குல்லாய் யின் அர்த்தம்

குல்லாய்

பெயர்ச்சொல்