தமிழ் குலாவு யின் அர்த்தம்

குலாவு

வினைச்சொல்குலாவ, குலாவி