தமிழ் குளிர்பதனப் பெட்டி யின் அர்த்தம்

குளிர்பதனப் பெட்டி

பெயர்ச்சொல்