தமிழ் குழவிக்கல் யின் அர்த்தம்

குழவிக்கல்

பெயர்ச்சொல்