தமிழ் குஷ்டம் யின் அர்த்தம்

குஷ்டம்

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு