தமிழ் கெரில்லா யின் அர்த்தம்

கெரில்லா

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு