தமிழ் கொக்காரை யின் அர்த்தம்

கொக்காரை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (பனை மரத்தில்) பனங்காயைத் தாங்கியிருக்கும் பகுதி.