தமிழ் கொட்டக்கொட்ட யின் அர்த்தம்

கொட்டக்கொட்ட

வினையடை