தமிழ் கொட்டக்கொட்ட யின் அர்த்தம்

கொட்டக்கொட்ட

வினையடை

  • 1

    காண்க: கொட்டுக்கொட்டு-என்று