தமிழ் கொட்டுமேளம் யின் அர்த்தம்

கொட்டுமேளம்

பெயர்ச்சொல்