தமிழ் கொனஷ்டை யின் அர்த்தம்

கொனஷ்டை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு உடலைக் கோணலாக்கிச் செய்யும் கேலி.