தமிழ் கொலுவிரு யின் அர்த்தம்

கொலுவிரு

வினைச்சொல்