தமிழ் கொள்கலம் யின் அர்த்தம்

கொள்கலம்

பெயர்ச்சொல்