தமிழ் கொள்ளிபோடு யின் அர்த்தம்

கொள்ளிபோடு

வினைச்சொல்-போட, -போட்டு