தமிழ் கொழுந்தி யின் அர்த்தம்

கொழுந்தி

பெயர்ச்சொல்