தமிழ் கோள்சொல் யின் அர்த்தம்

கோள்சொல்

வினைச்சொல்