தமிழ் கைநாட்டு வை யின் அர்த்தம்

கைநாட்டு வை

வினைச்சொல்வைக்க, வைத்து