தமிழ் கைப்பொம்மை யின் அர்த்தம்

கைப்பொம்மை

பெயர்ச்சொல்