கைபார் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கைபார்1கைபார்2

கைபார்1

வினைச்சொல்

 • 1

  கைரேகை பார்த்துப் பலன் சொல்லுதல்.

  ‘கைபார்க்க ஐந்து ரூபாய் கட்டணம்’
  ‘எனக்கு வெளிநாட்டுப் பயணம் உண்டு என்று கைபார்த்துச் சொன்னார்’

 • 2

  நாடி பார்த்தல்.

கைபார் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கைபார்1கைபார்2

கைபார்2

வினைச்சொல்

வட்டார வழக்கு
 • 1

  வட்டார வழக்கு (வேண்டாதவற்றை) நீக்குதல் அல்லது நீக்கிச் சுத்தம்செய்தல்.

  ‘பெட்டியில் இருப்பதைக் கைபார்த்துவிட்டால் தேவலாம்’
  ‘இந்த அரிசியைக் கொஞ்சம் கைபார்த்துக் கொடு’