தமிழ் கையும்மெய்யுமாக யின் அர்த்தம்

கையும்மெய்யுமாக

வினையடை