தமிழ் கோமான் யின் அர்த்தம்

கோமான்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு