தமிழ் சங்குச் சுண்ணாம்பு யின் அர்த்தம்

சங்குச் சுண்ணாம்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சங்குகளைச் சுட்டுப் பெறும் சுண்ணாம்பு.