சீட்டுக் கிழி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சீட்டுக் கிழி1சீட்டுக் கிழி2

சீட்டுக் கிழி1

வினைச்சொல்கிழிக்க, கிழித்து, கிழிய, கிழிந்து

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு வேலை பறிபோதல்.

    ‘வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட இருபது பேருக்கும் சீட்டுக் கிழிந்துவிட்டது’

சீட்டுக் கிழி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சீட்டுக் கிழி1சீட்டுக் கிழி2

சீட்டுக் கிழி2

வினைச்சொல்கிழிக்க, கிழித்து, கிழிய, கிழிந்து

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு வேலையை விட்டு நீக்குதல்.

    ‘அலுவலகப் பணத்தைக் கையாடல் செய்ததற்காக அவனைச் சீட்டுக் கிழித்து வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள்’