தமிழ் சணப்பை யின் அர்த்தம்

சணப்பை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சற்றுக் குட்டையாக வளரும் ஒரு வகைப் பசுந்தாள் உரப் பயிர்.