தமிழ் சதசதவென்று யின் அர்த்தம்

சதசதவென்று

வினையடை