தமிழ் சதசதவென்று யின் அர்த்தம்

சதசதவென்று

வினையடை

  • 1

    காண்க: சொதசொத- என்று