தமிழ் சத்தியவந்தன் யின் அர்த்தம்

சத்தியவந்தன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு