தமிழ் சப்பளாக்கட்டை யின் அர்த்தம்

சப்பளாக்கட்டை

பெயர்ச்சொல்