தமிழ் சப்பாணி யின் அர்த்தம்

சப்பாணி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு நொண்டி.