தமிழ் சம்பாஷி யின் அர்த்தம்

சம்பாஷி

வினைச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு உரையாடுதல்; பேசுதல்.