தமிழ் சமாதானப்படு யின் அர்த்தம்

சமாதானப்படு

வினைச்சொல்-பட, -பட்டு

  • 1

    (பதற்றம், கோபம் போன்ற உணர்ச்சிகளை அனுபவித்த பிறகு) அமைதி அடைதல்.

    ‘தன்மீது அவதூறு கூறி வந்த அநாமதேயக் கடிதத்தைப் படித்தபின் யார் தேற்றியும் அவர் சமாதானப்படவில்லை’