தமிழ் சமாதியடை யின் அர்த்தம்

சமாதியடை

வினைச்சொல்-அடைய, -அடைந்து

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (ஞானிகள், மகான்கள் ஆகியோரின் மறைவை மங்கல வழக்காகக் கூறும்போது) இறத்தல்.