தமிழ் சரக்குப்பிடி யின் அர்த்தம்

சரக்குப்பிடி

வினைச்சொல்-பிடிக்க, -பிடித்து

  • 1

    (வியாபாரத்தில்) கொள்முதல் செய்தல்.