தமிழ் சலவைப் பெட்டி யின் அர்த்தம்

சலவைப் பெட்டி

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு