தமிழ் சவப் பரிசோதனை யின் அர்த்தம்

சவப் பரிசோதனை

பெயர்ச்சொல்