தமிழ் சவரப்பொறி யின் அர்த்தம்

சவரப்பொறி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மின்சக்தியால் இயங்கும், சவரம் செய்யப் பயன்படும் சாதனம்.