தமிழ் சவ்வரிசி யின் அர்த்தம்

சவ்வரிசி

பெயர்ச்சொல்