தமிழ் சான்றோர் யின் அர்த்தம்

சான்றோர்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு அறிவு, பண்பு முதலியவற்றில் சிறந்தோர்.

    ‘சான்றோர் நிறைந்திருக்கும் அவை’