தமிழ் சாற்றமுது யின் அர்த்தம்

சாற்றமுது

பெயர்ச்சொல்

சமூக வழக்கு