சிணுக்கம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சிணுக்கம்1சிணுக்கம்2

சிணுக்கம்1

பெயர்ச்சொல்

சிணுக்கம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சிணுக்கம்1சிணுக்கம்2

சிணுக்கம்2

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (மழை) விட்டுவிட்டுப் போடும் தூறல்.

    ‘சிணுக்கம் இருந்ததால் குடை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினான்’